luni, 22 aprilie 2013

InundaţiileInundaţiile

                                     
                                        

I. Definiţie


     În sens larg, inundaţia reprezintă acoperirea unei porţiuni de uscat cu o mare cantitate de apă provenită din revărsarea cursurilor de apă, a ploilor abundente sau topirii bruşte a zăpezii .

     Inundaţia reprezintă „punerea în submersie a albiei majore de către apa care debordează din albia minoră sau acumularea apei provenite din precipitaţii sau topirea zăpezilor în zone cu drenaj natural insuficient”. Glosarul Internaţional de Hidrologie OMM – UNESCO (1992)
                               

II. Cauze

                                          
                                          
    
      Inundaţiile pot fi provocate de viiturile fluviale, dar şi de alte fenomene hidrologice: ridicarea nivelului 
apelor freatice şi stagnarea lor la suprafaţa solului, furtuni, maree, valuri (tsunami),ce provoacă inundaţii litorale . În mediul urban sunt frecvente inundaţiile pluviale urbane generate de precipitaţii de mare intensitate şi de capacitatea insuficientă a reţelei de canalizare de a prelua apa pluvială.

  •      Inundaţiile naturale sunt generate de cauze naturale: precipitaţii bogate, topirea zăpezilor, valuri 
  •      Inundaţiile accidentale sunt determinate de cauze antropice: ruperea barajelor şi a digurilor, lucrări hidrotehnice necorespunzătoare, exploatarea defectuoasă a unor asemenea lucrări

1.Poluarea generată de activităţile umane, care a condus la substanţiale modificări climatice, efectul de seră şi încălzirea globală.
2.Diminuarea severă a suprafeţelor împădurite ca urmare a tăierilor iraţionale.
3.Amplasarea localităţilor şi a unor obiective economico – sociale în zonele inundabile ale cursurilor de apă.
4.Insuficienţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (diguri, baraje, etc.)

                                        
                                       

III. Efecte

                           

Inundaţiile pot genera următoarele efecte:
  • Efecte economice, respectiv distrugeri sau avarii la: obiective industriale, drumuri şi căi ferate, localităţi, magistrale de petrol, apă . 
Efecte directe
  • Sociale negative: vieţi omeneşti pierdute, evacuarea populaţiei, pericol de epidemii, întreruperea procesului de învățământ, distrugeri de bunuri culturale, provocarea panicii, reducerea ritmului de dezvoltare al zonelor afectate şi diminuarea veniturilor populației; 
  • Ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versanţilor, distrugeri ale florei şi faunei. 
Efecte indirecte:
  • întreruperea proceselor de producţie; 
  • întârzieri în livrarea produselor; 
  • cheltuieli pentru apărare în timpul inundaţiilor; 
  • cheltuieli pentru normalizarea vieţii după inundaţii; 
  • reducerea exporturilor.
                        
Proiect realizat de : Ilca Andreea
                              Bercar Lavinia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu